• Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Szumowie

    Zespół Szkół w Szumowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Szumowie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Sówka.
    • E-mail: malgorzata.sowka@szkolaszumowo.pl
    • Telefon: +48 86 476 80 18, +48 737 271 062

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można do organu nadzorującego złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Szumowie
    • Adres: ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo
    • E-mail: sekretariat@szumowo.pl
    • Telefon: +48 86 476 80 11

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek główny szkoły - dostęp ograniczony ze względu na trwający remont

    1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne (zamknięte na czas remontu) oraz cztery wejścia boczne. Głównym wejściem jest obecnie drugie wejście od ul. Szkolnej, prowadzi na korytarz przy sali gimnastycznej i jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Od strony parkingu oraz od strony lasku znajdują się dwa wejścia: techniczne oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
    2. Wejście boczne (główne w czasie remontu) od ul. Szkolnej dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach - podjazd z barierką.
    3. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze budynku. W budynku nie ma windy i schodów.
    4. W łączniku między przedszkolem a szkołą oraz przy sali gimnastycznej znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
    5. Na parterze budynku głównego znajduje się rozkład pomieszczeń budynku w formie wizualnej. 

     

    Budynek przedszkola

    1. Budynek przedszkola jest połączony z budynkiem głównym szkoły łącznikiem wewnętrznym dostosowanym dla osób niepełnosprawnych - podjazd z barierką.
    2. Do budynku przedszkola prowadzi jedno wejście główne dostosowane dla osób niepełnosprawnych - podjazd z barierką
    3. Budynek przedszkola jest budynkiem jednokondygnacyjnym dostosowanym dla osób na wózkach inwalidzkich.
    4. W korytarzu głównym znajduje się toaleta przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

     

    Budynek główny szkoły oraz budynek przedszkola

    1. W holu głównym po prawej stronie od wejścia głównego do budynku szkoły znajduje się sekretariat (punkt informacyjny), w którym udzielana jest wszelka pomoc osobom z niepełnosprawnością. Po załatwieniu sprawy pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu szkoły. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi interesantów niepełnosprawnych, interesantów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych osób, którzy zgłaszają taką potrzebę.
    2. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
    3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    4. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
    5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    6. Na parkingu są dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ilość pozostałych miejsc parkingowych znacznie przekracza codzienne zapotrzebowanie, zatem na parkingu nie ma problemu z dostępnością miejsc do zaparkowania.
    7. Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.