• RODO

    Klauzula informacyjna

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa dzieci oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

    Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci przetwarzanych w Zespole Szkół w Szumowie jest: Dyrektor Zespołu Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo, tel. 86 476 80 18, e-mail: zsszumowo@szkolaszumowo.pl

    1. W Zespole Szkół w Szumowie funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni Rafał Kowalczyk. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w obszarze działania szkoły, a także w celu realizacji przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
    2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2014r. Prawo oświatowe oraz Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w celach sprawozdawczych i archiwizacyjnych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
    3. Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
    4. Odbiorcami Państwa danych osobowych i danych Państwa dzieci mogą być:
    • Organ prowadzący (Urząd Gminy Szumowo) oraz organy sprawujące nadzór nad działalnością placówki;
    • inne organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    • inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą, przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych w Szumowie.
    1. Państwa dane osobowe i dane Państwa dzieci od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
    2. Państwa dane osobowe i dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
    3. Państwa dane osobowe i dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
    4. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
    • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    • prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;
    • w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.  
    1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.
    2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.