• RODO

    Klauzula informacyjna

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

    1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Szumowie, ul. Szkolna 14, 18-305 Szumowo, tel.: (86)4768018, e-mail: zsszumowo@wp.pl
    2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować pod adresem
     e-mail: biuro@rodostar.pl
    3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej wychowania szkolnego/przedszkolnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym. Ponadto dane osobowe Rodziców i Dzieci przetwarzane będą w celu:Realizacji zadań oświatowych;
     1. Realizacji zadań oświatowych;
     2. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w czasie pobytu w przedszkolu;
     3. Realizacji działań promocyjnych szkoły;
     4. Archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.
     5. Dane osobowe dzieci przetwarzane będą w zakresie wymogów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203 oraz 2018 r. poz. 650).
     6. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być między innymi umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Wizerunek i związane z tym dane osobowe dzieci przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
     7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.
     8. Dane osobowe dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
     9. Dane osobowe dzieci będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
     10. Ma Pani/Pan prawo do:
      1. żądania dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
      2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka,
      3. przenoszenia swoich/dziecka danych osobowych,
      4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie wymaga zgody i nie jest realizowane z mocy prawa,
      5. wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO.
     11. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe spełnienie obowiązku szkolnego.
     12. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.