• REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
     PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SZUMOWIE

     § 1

     WSTĘP

     1. Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Szumowie jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły, a także imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i okolicznościowych organizowanych przez szkołę lub podmioty zewnętrzne.
     2. Z sali gimnastycznej oraz siłowni mogą korzystać:
      1. uczniowie ZS w Szumowie w ramach zajęć wychowania fizycznego, zajęć w ramach zajęć pozalekcyjnych, rozgrywek sportowych i innych zajęć sportowo-rekreacyjnych,
      2. podmioty zewnętrzne – po uprzednim zgłoszeniu do dyrektora szkoły, jako administratora sali.
     3. Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, w soboty i niedziele – w zależności od potrzeb.
     4. W dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15.30 obiekt przeznaczony jest wyłącznie na realizację zajęć dydaktycznych i zadań statutowych dla uczniów ZS w Szumowie
     5. Z sali sportowej oraz siłowni korzystać mogą:
      1. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem trenera, rodzica lub opiekuna,
      2. członkowie klubów i sekcji sportowych pod nadzorem instruktora lub trenera,
     • podczas zajęć i imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne, dzieci
      i młodzież do 18 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
      1. pełnoletni mieszkańcy gminy Szumowo, po uprzednim zgłoszeniu,
      2. osoby kibicujące wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności oraz osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą organizatora imprezy
     1. Korzystanie z  sali lub jej obiektów odbywa się po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w oparciu o harmonogram.
     2. Udostępnianie obiektu dla podmiotów zewnętrznych jest możliwe:
      1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:30 do 20:00,
      2. w soboty, niedziele po ustaleniu z dyrektorem szkoły
     3. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
     4. Zmiana harmonogramu może nastąpić wyłącznie po powiadomienia zainteresowanych stron.
     5. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do ścisłego   przestrzegania wyznaczonych
      w harmonogramie godzin.
     6. Sprawy nie ujęte w regulaminie, a wynikłe w trakcie użytkowania obiektu rozstrzyga dyrektor szkoły.

     § 2

     ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE
     ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

     1. Podczas zajęć szkolnych w Sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie uczniowie pod kierunkiem nauczyciela; obecność innych osób jest dopuszczalna tylko na podstawie upoważnienia dyrektora szkoły.
     2. Zajęcie szatni i wejście na salę kolejnej grupy ćwiczeniowej jest dozwolone tylko po opuszczeniu obiektu przez grupę/y poprzednią; za utrzymanie dyscypliny i porządku
      w tym zakresie odpowiada nauczyciel.
     3. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki.
     4. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel o wypadku informuje dyrektora szkoły.
     5. Obowiązkiem nauczyciela rozpoczynającego i kończącego zajęcia jest sprawdzenie stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń, sprzętu.
     6. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać pracownikowi obsługi sali przed rozpoczęciem zajęć celem ich niezwłocznego usunięcia.
     7. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko pod kierunkiem nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia uczniowie powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
     8. Każda klasa/ zespół korzystające z sali są odpowiedzialne za ład i porządek w jej obrębie.
     9. Podczas ćwiczeń w Sali gimnastycznej obowiązuje uczniów strój i obuwie sportowe.
     10. Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni osobno dla dziewcząt i dla chłopców.
     11. W szatni należy zachować porządek pozostawiając obuwie i odzież w wyznaczonym miejscu.
     12. Zabrania się:
      1. przebierania w toaletach,
      2. ćwiczenia w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach czy przedmiotach stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych,
      3. wspinania się po drabinkach i piłkochwytach, wieszania się i huśtania się na bramkach, koszach i słupkach,
      4. wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami wychowania fizycznego,
      5. wchodzenia na salę osób nieuczestniczących w zajęciach sportowych.
     13. Sprzęt sportowy zgromadzony w magazynku jest własnością szkoły, a odpowiadają za niego nauczyciele prowadzący zajęcia. Sprzęt sportowy z magazynku i do magazynku sportowego mogą pobierać/ składać uczniowie w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
     14. Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia na sali gimnastycznej lub w szatni odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
     15. Obsługa Sali gimnastycznej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na Sali.
     16. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają – dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczyciele organizujący imprezy sportowe lub okolicznościowe.
     17. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu sali sportowej oraz zapisów statutowych szkół.

     § 3

     ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ
     PRZEZ
     PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

     1. Osoby indywidualne / podmioty zewnętrzne mogą korzystać z obiektu lub jego części wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
     2. Osoby indywidualne / podmioty zainteresowane udostępnieniem sali w terminach określonych w § 1 ust. 7 zwracają się do dyrektora szkoły:

     - w przypadku organizacji imprez - na piśmie z co najmniej 7– dniowym wyprzedzeniem terminu udostępnienia;

     - w przypadku osób indywidualnych poza harmonogramem pracy sali – zgłoszenie telefoniczne minimum 1 dzień przed planowanym treningiem.

     1. Do obowiązków organizatora imprezy / trenera grupy zorganizowanej należy:
      1. przebywanie z uczestnikami i dbałość o zgodność przebiegu zajęć / imprezy
       z niniejszym regulaminem,
      2. odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć lub imprezy,
      3. sprawdzenie stanu szatni, natrysków i innych udostępnionych pomieszczeń przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu oraz zgłoszenie dyżurującemu pracownikowi obsługi sali wszelkich nieprawidłowości, dostrzeżonych usterek
       w wyposażeniu i wynajętym sprzęcie,
      4. zapoznanie   członków    grupy   z    regulaminem    obiektu,    a    w    szczególności z zasadami ewakuacji,
      5. ponoszenie odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń lub/i kradzieży.
     2. W przypadku nieobecności na zajęciach organizatora grupy wszelkie czynności,
      o których mowa w pkt. 3 wykonuje upoważniona przez niego pisemnie osoba pełnoletnia. Stosowne upoważnienie należy przekazać przed rozpoczęciem zajęć dyżurującemu pracownikowi sali.
     3. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają organizatorzy imprezy sportowej
      i okolicznościowej organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
     4. Podstawowym obowiązkiem każdego użytkownika sali jest utrzymanie w należytym stanie                   i porządku sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, a także:
      1. pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
      2. uczestnictwo w zajęciach tylko i wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym,
      3. używanie sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
      4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych,
      5. zgłaszanie każdego wypadku, kontuzji, skaleczenia czy nagłego pogorszeniu się samopoczucia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub organizatorowi imprezy,
      6. korzystanie z toalet i natrysków zgodnie z ich przeznaczeniem.
     5. Grupy lub osoby którym udostępnia się pomieszczenia sportowe wyszczególnione w § 1 ust. 2, korzystają z własnego sprzętu sportowego chyba, że w umowie ustalono inaczej.
     6. Użytkownicy pomieszczeń w sali są zobowiązani dbać o czystość oraz szanować sprzęt i urządzenia.
     7. Prowadzący zajęcia nauczyciel, trener, instruktor, organizator może opuścić salę sportową po wyjściu z budynku ostatniego ucznia, zawodnika swojej grupy lub uczestnika imprezy.
     8. Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni sali sportowej lub w wydzielonej części sali.
     9. Szatnie od momentu otrzymania klucza od dyżurującego pracownika sali są pod wyłącznym nadzorem nauczyciela, trenera lub innej osoby, wyznaczonej przez organizatora  zajęć.
     10. Zabrania się wnoszenia do obiektu wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych.
     11. W obiekcie zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających i narkotyków.
     12. Zakazuje się:
      1. wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
      2. wchodzenia do obiektu bez zezwolenia,
      3. wprowadzania na teren obiektu zwierząt.
     13. Za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną ponoszą osoby, które użytkowały sprzęt lub urządzenia hali sportowej niezgodnie z ich przeznaczeniem.
     14. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, przeciwpożarowych oraz zapisów regulaminu sali.
     15. Na terenie obiektu wszystkich uczestników obowiązuje podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub dyżurujących pracowników Sali.
     16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu.
     17. Organizator zajęć, imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i okolicznościowych, odpowiada za utrzymanie czystości i porządku podczas imprezy oraz po jej zakończeniu. Za nieprzestrzeganie w/w zapisu dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na ponowne udostępnienie Sali..
     18. Po zakończeniu zajęć lub imprezy organizator jest zobowiązany zgłosić obiekt, w tym szatnie i natryski, do odbioru dyżurującemu pracownikowi oraz oddać klucze.
     19. W przypadku udostępnienia obiektu w celu organizacji imprezy sportowej z udziałem publiczności, w tym imprezy masowej, organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprezy zgodnie z wymogami prawa, a także do zabezpieczenia i ochrony urządzeń, wyposażenia i pomieszczeń obiektu.
     20. W przypadku udostępnienia obiektu w celu organizacji imprezy sportowej
      z udziałem publiczności, w tym masowej organizator imprezy ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie trwania imprezy.
     21. Za umyślne zniszczenia, kradzieże i inne czyny naruszające umowę, a wynikłe podczas korzystania z obiektu oraz wszelkie koszty naprawy ponosi kierownik grupy, organizator, z którym zawarto umowę.
     22. W przypadku korzystania z obiektu niezgodnie z regulaminem i zapisami umowy – umowa udostępnienia ulega natychmiastowemu rozwiązaniu przez   dyrektora szkoły.

     § 4

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie korzystania z obiektu podczas zajęć pozalekcyjnych oraz imprez sportowych.
     2. Dyrektor szkoły może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień  zakazać korzystania z sali sportowej.
     3. Skargi i wnioski w sprawach związanych z udostępnianiem sali przyjmuje dyrektor szkoły.
     4. Każdego       przebywającego        na        sali        obowiązuje        niniejszy        regulamin.
     5. Do spraw i sytuacji nieuregulowanych w tym regulaminie stosuje się zapisy ogólne Kodeksu cywilnego.
     6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2021 roku.

      

     Plik do pobrania: Regulamin sali gimnastycznej