• Odkrywaj – Zgłębiaj – Eksperymentuj! Odczarowujemy OZE, czyli projekt edukacyjno-informacyjny dla mieszkańców Gminy Szumowo - 2023/24-2024/25

    • W wyniku złożonego przez Zespół Szkół w Szumowie wniosku w konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu priorytetowego: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” oraz dzięki przychylności Gminy Szumowo otrzymaliśmy dotację  w wysokości 53 545,48 zł na dofinansowanie zadania w zakresie finansowo-tematycznym Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna na realizacje przedsięwzięcia pn. „Odkrywaj – Zgłębiaj – Eksperymentuj! Odczarowujemy OZE, czyli projekt edukacyjno-informacyjny dla mieszkańców Gminy Szumowo”.

     Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 59 494,98  zł

     Wkład własny wynosi 10%, czyli 5 949,48 zł i został przyznany naszej szkole przez Gminę Szumowo.

     Program będzie trwał do 30 czerwca 2025 r. i w ramach jego realizacji zaplanowane są działania ukierunkowane na zapewnienie bezpośredniego dostępu dzieciom i młodzieży do wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w praktyce. Wyposażenie pracowni w odpowiednie pomoce dydaktyczne spowoduje, iż nauka przedmiotów przyrodniczych w szkole stanie się przyjemna, odpowiednio zagospodarowane otoczenie będzie sprzyjało nabywaniu umiejętności perspektywicznego myślenia, poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń, a także zajęć w terenie oraz samodzielnej analizy ich wyników przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych i specjalistycznego wyposażenia.

     Planowane zajęcia w ramach działań bezpośredniej edukacji:

     W ciągu trwania programu odbywać się będą pogadanki i zajęcia oraz lekcje terenowe z zakresu:

     • kształtowania właściwych postaw człowieka wobec środowiska, działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu, korzystnych i niekorzystnych zmian powstałych pod wpływem działalności człowieka,

     kształtowania i promowania postaw sprzyjających trosce o środowisko w domu rodzinnym, szkole i jej najbliższej okolicy,

     • wdrażania nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniom proekologicznym,

     • prowadzania obserwacji i doświadczeń mających na celu ocenę aktualnego stanu
      najbliższego środowiska,

     • dostrzegania zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie,

     • uświadamiania odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższej okolicy,

     • kształtowania nawyków ekologicznego życia we własnym domu,

     • rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą.

     Planowane zajęcia w ramach działań pośredniej edukacji:

     • bieżące uzupełnianie aktualnych wydarzeń na stronach internetowych instytucji gminnych oraz na ich profilu fb,

     • publikowanie wykonanych obserwacji (zdjęcia, opisy) w mediach lokalnych: gminnych i powiatowych

     • promocja lokalnych wydarzeń i informacji na temat stanu środowiska,

     • organizowanie i publikowanie „ekologicznych zadań”,

     • publikacja materiałów promujących eko-przedsięwzięcia

     W projekcie przewiduje się objęcie działaniami dwóch grup wiekowych: dzieci i młodzież (I grupa) oraz osoby dorosłe – mieszkańcy Gminy Szumowo (II grupa). Działania uświadamiające zasadność troski o środowisko, promowanie postaw proekologicznych, edukowanie, czym są odnawialne źródła energii oraz czym jest energooszczędność, są skierowane w głównej mierze do I grupy odbiorców. W realizację tych działań czynnie włączą się obie szkoły w Gminie Szumowo, realizując je nie tylko w ramach podstawy programowej, lecz przede wszystkim poprzez zajęcia pozalekcyjne i warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe.

     Promowanie idei odnawialnych źródeł energii oraz spotkania z ekspertami w dziedzinie energooszczędności oraz OZE, warsztaty wskazujące na praktyczne zastosowanie OZE w życiu codziennym, to działania skierowane do II grupy odbiorców.

     • 20.05.2024
      • Zajęcia i warsztaty - bliskie spotkania z tematyką OZE

       Zajęcia i warsztaty - bliskie spotkania z tematyką OZE

       Aby przybliżyć młodym pokoleniom treści proekologiczne związane z Odnawialnymi Źródłami Energii, uczniowie klas trzecich spotkali się z przedstawicielami firmy Q-ALL IT, którzy w profesjonalny i przystępny sposób wyjaśnili dzieciom zasady działania i zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Była to dobra okazja do rozmów na temat znaczenia OZE w walce ze zmianami klimatycznymi

       Szczegółowe relacje: