• Nazwa projektu: "Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie”

     Numer projektu: RPPD.03.01.02-20-0371/19

     Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
     Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Szumowo w okresie 01.09.2021-31.08.2023.

     Cel projektu: 120 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szumowie, nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne, nauczyciele nabędą kompetencje lub kwalifikacje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć.

     Grupa docelowa: 120 uczniów Szkoły Podstawowej w Szumowie

     W ramach projektu zrealizowane zostaną:

     1. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;

     2. stypendia naukowe dla uczniów zdolnych;

     3. szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy;

     4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

     Dofinansowanie UE: 380 314,97 zł

    • Półkolonie Laboratorium naukowe
     • Półkolonie Laboratorium naukowe

     • 08.05.2022 15:14
     • Bezpłatne półkolonie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szumowie

     • Slimy, wybuchy, rakiety kosmiczne, chemiczne mikstury oraz wyścigówki, roboty podążające po linii, roboty sumo i wiele innych niesamowitych maszyn i atrakcji czeka na Was na półkoloniach Laboratorium Naukowe.

      Już 11-15.07.2022 r. w naszej szkole rozpoczniemy szalone eksperymentowanie oraz budowanie i programowanie pod okiem doświadczonych instruktorów. 

      Zapewniamy:

      • 5 dni zajęć w godz. 9.00 - 15.45
      • opiekę wykwalifikowanych instruktorów
      • pyszny obiad
      • półkolonie pod nadzorem Kuratorium Oświaty oraz Sanepidu
      • wszystkie materiały niezbędne do zajęć
      • możliwość zabrania wykonanych substancji i maszyn do domu (np. slime, katapultaitp.)
      • programowanie robotów w przyjemnym i prostym języku graficznym

      Udział w półkoloniach jest bezpłatny - zajęcia finansowane są ze środków Unii Europejskiej i odbędą się w dwóch grupach tematycznych:

      • 1. grupa tematyczna: Wybuchowe półkolonie
      • 2. grupa tematyczna: Roboty opanują szkołę

      Zapraszamy do składania zgłoszeń (kart kwalifikacyjnych) do dnia 13.05.2022 roku, do sekretariatu szkoły lub do wychowawców na zebraniach z rodzicami. Można składać karty na 2 rodzaje tematyczne zajęć, lecz ze względu na ten sam termin, jeden uczeń może wziąć w udział tym roku szkolnym tylko w zajęciach z jednej grupy tematycznej.

      O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa 20.05.2022 r.

     • Wróć do listy artykułów
    • Wniosek o przyznanie stypendium

    • Szanowni Państwo

     Uczniowie klas IV-VII realizujący projekt "Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie" mogą ubiegać się o stypendium w ramach zadania 4 “Wsparcie finansowe dla uczniów i uczennic”. Stypendium w kwocie 100 zł/m-c będzie wypłacane przez 10 kolejnych miesięcy osobom, które zakwalifikują się w wyniku przeprowadzonej rekrutacji. 

     Zasady rekrutacji:

     I. Termin rekrutacji: 11-22 kwietnia 2022 r.

     II. Wyniki rekrutacji: 25 kwietnia 2022 r.

     III. Złożenie wniosku w sekretariacie szkoły lub do wychowawcy do 20 kwietnia 2022 r.

     IV. Kryteria rekrutacji:

     1. Opinia wychowawcy złożona podczas rekrutacji do projektu.
     2. Średnia ocen z przedmiotów szkolnych: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki - na podstawie kserokopii świadectwa szkolnego za rok poprzedzający (w przypadku klas IV - średnia ocen z ostatniego półrocza).
     3. Szczególne osiągnięcia w olimpiadach, turniejach, konkursach na poziomie laureata lub finalisty (do 3 lat przed wstecz).

     V. Dokumenty jako załączniki do wniosku

     Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

     1. kserokopię świadectwa ukończenia edukacji w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawana jest pomoc stypendialna (w przypadku uczniów klasy IV - zaświadczenie Dyrektora szkoły z wykazem ocen uzyskanych w ostatnim semestrze);
     2. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach, w okresie 3 lat szkolnych poprzedzających rok złożenia wniosku, na poziomie laureata lub finalisty.

     VI. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium dokonuje Komisja Stypendialna w składzie:

     1. Przewodniczący Komisji - Dyrektor Szkoły
     2. Członek Komisji - Sekretarz Szkoły
     3. Członek Komisji - Pedagog Szkolny

     Wniosek_o_przyznanie_stypendium.pdf